Valikko

 
     
 

© Marika Hakala, Burk 1,
16 x 11 cm, kavlingsteknik.

marikahakala@yahoo.se
070 798 82 84